Thailand National Yo-Yo Contest 2014

Thai National 2014

- About

Divisions

- Rules

- Schedule

- Competitors

- Results

- Register (via Facebook)

 

Organize by :

 

 Yoyothainald

 

 

Media :

coming soon

coming soon

 

 


 

 

 

 

 


 

Thailand National 2014 PDF Print E-mail
Written by Yoyothailand Team   

Schedule

 ตารางการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557

 11:00 น.
 ลงทะเบียน
 13:00 น. Speed Challenge รอบคัดเลือก
 13:30 น. การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 1
 14:30 น. Speed Challenge รอบ 16 คนและ 8 คนสุดท้าย
 15:00 น. การแข่งขัน Freestyle รอบคัดเลือกช่วงที่ 2
 16:00 น. การแข่งขัน Team Performance
 17:00 น. การแข่งขัน Loop the Loop

 

 

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557

 13:00 น. การแข่งขัน Sport Ladder (S1+S2)
 14:00 น. การแข่งขัน Freestyle Blazing Teens และ Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 1
 15:00 น. Speed Challenge รอบ 4 คนสุดท้าย
 15:30 น. การแข่งขัน Freestyle รอบชิงชนะเลิศ ช่วงที่ 2
 16:30 น. Speed Challenge รอบชิงชนะเลิศ
 17:00 น. การแข่งขัน Long Sleeper
 17:30 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทุกประเภท

 

** ตารางการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันควรเข้ามาตรวจสอบก่อนวันเริ่มแข่งขันอีกครั้ง

  

Thailand National 2009

Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2009

Thailand National 2012

Fortune Yoyo Thailand Championship 2012

Thailand National 2015

Thailand National Yoyo Contest 2015

Thailand National 2018

Thailand National Yoyo Contest 2018

Thailand National 2010

Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2010

Thailand National 2013

Fortune Yoyo Thailand Championship 2013

Thailand National 2016

Thailand National Yoyo Contest 2016

Thailand National 2011

Fortune Yoyo Thailand Championship 2011

Thailand National 2014

Thailand National Yo-Yo Conterst 2014

Thailand National 2017

Thailand National Yoyo Contest 2017